Wzór na obliczanie bieżącej płynności – current ratio

Wzór na obliczanie bieżącej płynności – current ratio

Wzór na obliczanie bieżącej płynności – current ratio

W dzisiejszym artykule omówimy pojęcie bieżącej płynności oraz przedstawimy wzór, który pozwala na jej obliczenie – current ratio. Bieżąca płynność jest jednym z najważniejszych wskaźników finansowych, które pomagają ocenić zdolność przedsiębiorstwa do spłacania krótkoterminowych zobowiązań. Zapraszamy do lektury!

Co to jest bieżąca płynność?

Bieżąca płynność to wskaźnik, który określa, jak szybko przedsiębiorstwo jest w stanie spłacić swoje krótkoterminowe zobowiązania (takie jak płatności należne dostawcom lub inne krótkoterminowe zadłużenia). Mierzy on zdolność przedsiębiorstwa do przekształcenia swoich aktywów obrotowych (tj. gotówka, rachunki bankowe, zapasy) w płatności w krótkim okresie czasu.

Jak obliczyć bieżącą płynność – current ratio?

Wzór na obliczanie bieżącej płynności (current ratio) jest bardzo prosty. Oto wzór:

Current Ratio = Aktywa Obrotowe / Zobowiązania Krótkoterminowe

Aktywa obrotowe to suma aktywów, które mogą być przekształcone w gotówkę w ciągu najbliższego roku (np. gotówka, należności od klientów, zapasy). Zobowiązania krótkoterminowe to suma zadłużeń, które muszą być spłacone w ciągu najbliższego roku.

Jak interpretować wynik bieżącej płynności?

Wartość wyniku bieżącej płynności pozwala ocenić zdolność przedsiębiorstwa do spłacania krótkoterminowych zobowiązań. Jeśli wartość wskaźnika jest większa od 1, to oznacza, że przedsiębiorstwo ma więcej aktywów obrotowych niż zobowiązań, co jest korzystne ze względu na jego zdolność do spłaty długów. Wartość wskaźnika równa 1 wskazuje na równowagę między aktywami a zobowiązaniami. Natomiast jeśli wartość wskaźnika jest niższa od 1, może to sugerować problemy finansowe i trudności w spłacie zobowiązań.

Podsumowując, bieżąca płynność (current ratio) jest istotnym wskaźnikiem finansowym, który pozwala ocenić zdolność przedsiębiorstwa do spłacania krótkoterminowych zobowiązań. Obliczenie tego wskaźnika za pomocą prostego wzoru może pomóc w analizie finansowej i podejmowaniu decyzji biznesowych. Pamiętaj jednak, że wskaźniki finansowe powinny być analizowane we współzależności z innymi informacjami finansowymi, aby uzyskać pełny obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.